Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

SKRYTÉ TAJEMSTVÍ VĚKŮ"
Poselství Archanděla Michaela, červen 2012
Přijala Ronna Herman

 

Milovaní mistři, každá citlivá Duše má svůj vlastní osud, cestu, která byla vytvořena jen pro ni a která vede k osvícení a opětovnému spojení s vlastním Božským Já. Lekcemi, které dostáváte a ve kterých se zdokonalujete, přispíváte k jednotě. V každé z těchto zdánlivě bolestných zkušeností se skrývá klenot moudrosti, který budete potřebovat, abyste naplnili svou část velkolepého plánu. Proto sebe ani svůj vývoj neposuzujte podle ostatních lidí. Nehleďte na ostatní s úžasem nebo závistí kvůli nadáním a darům, které si osvojili a které projevují, neboť uvnitř vás čekají na objevení neméně nádherné poklady.

 

Právě v těchto chvílích odhalujete pravdu, která lidstvu unikala po statisíce let, pravdu, která byla dosud skrytá v iluzorní realitě třetí a čtvrté dimenze: Pravdu o podstatě skutečné lásky, o tom, co láska je a co není. Láska není jen procítění emocí na fyzické úrovni a silná touha mít či přivlastnit si někoho jiného, aby člověk zažil pocit celistvosti. Skutečná láska není vzrušení ze získání či vydobytí toho, co se v jedné chvíli zdá být „velkou výhrou“, ale leckdy se to časem stává spíše velkou přítěží. Láska zaměřená směrem ven, mimo vás, vám bude vždy přinášet pocit zranitelnosti, neboť tělo tužeb ega pro sebe neustále hledá u ostatních ujištění. Láska není Sebe-obětování a ani nevyžaduje takové oběti, kdy byste se museli vzdát tak velké části sebe samých, že byste přišli o vlastní osobnost. Láska neznamená, umožnit ostatním lidem, aby vás zneužívali, zneuctili nebo umocňovali vaše obavy z vlastní nedostatečnosti. Jak ale můžete čekat, že vás bude někdo milovat a ctít, když si nejste ochotni vymezit hranice a vysílat sami sobě i ostatním projevy lásky, přijetí a důstojnosti?

 

Abyste byli schopni přijímat a vyzařovat vyšší frekvence lásky srdce/Duše, musíte odstranit éterické překážky či clony, které jste si vytvořili okolo svého srdce i svých citů. Musíte čelit svým strachům, že ztratíte své milované, a zbavit se všech pocitů zklamání a zrady z minulosti. Ty se často projevují jako strach z intimity nebo ze závazku k druhému člověku. Až se naučíte věřit sami v sebe a důvěřovat si, vyvine se u vás i hluboká důvěra v ostatní. Ti pak budou vkládat svoji víru a lásku do vás, neboť důvěra plodí důvěru.

 

Omezující, pokřivené myšlenkové formy sebeobětování, mučednictví a utrpení, i odmítání krásy a dokonalosti vaší vlastní tělesné schránky musí skončit. Je čas přehodnotit, uvolnit či přetvořit všechny ničivé myšlenkové vzorce, které jste dříve považovali za svou pravdu, nebo jste jiným lidem dovolili, aby vám je ve vašich četných minulých životech vnutili. Na chvilku se zastavte a pravdivě si odpovězte na tyto otázky: vidíte sami sebe výhradně jako fyzickou Bytost a soustředíte se skrze neustálé posuzování především na svoje nedostatky? Jste zvyklí se v trvalé vnitřní bitvě srovnávat s ostatními a docházíte ve svém zkresleném pohledu k ujištění o svém selhání? Naprostá většina lidí chová sama k sobě lásku i nenávist, což jim přináší trvalý pocit zmaru a strádání, který si ale sami způsobili.

 

Je třeba si uvědomit, že Cesta Osvícení vede k dramatickým změnám ve vaší vnitřní i vnější realitě. Musíte se snažit povznést nad nesouladná dramata svého každodenního života a trpělivě se pokoušet znovu zharmonizovat veškeré nevyvážené a obtížné vztahy. Bude vás to stát spoustu času i úsilí, avšak jakmile se naučíte brát za svůj výchozí bod své Svaté Srdce a vyladíte se na svoji Svatou Mysl, postupně dosáhnete hluboce procítěné citlivosti, klidu a míru, spolu s čistotou v myšlenkách i činech. Ujišťujeme vás, že na tomto světě je veliké množství odvážných Duší, které jsou již daleko na své cestě k Vlastnímu Mistrovství. Jsou to vážení učedníci na Cestě, kteří se jednoho dne stanou Nanebevzatými Mistry budoucí planety Země v páté dimenzi.

 

Víme, že přemýšlíte o tom, proč musíte procházet tolika zkouškami a nepříjemnými situacemi. Rádi bychom vám sdělili, odvážné Duše, že se nacházíte uprostřed intenzivního procesu zasvěcení/transformace, kterým musíte projít, abyste dosáhli vyšších úrovní vědomí. Není to trest, ale způsob, jak jednou provždy uvolnit či přetvořit veškerou stagnující a zvenčí ovlivněnou energii, která vás držela uvězněné ve velmi stísněném a chaotickém prostředí. Mnoho z vás je již na cestě zasvěcení po vícero životů, a jste připraveni udělat další obrovský krok ve vývoji svého vědomí.

 

Když poprvé vykročíte na učednickou cestu vzestupu, vaše osobnost/ego začne vnímat volání vaší Duše a začíná tím boj o nadřazenost. Oheň vaší Duše neboli posilující vzorce vyšších vibrací začnou spalovat negativní energii, která vyplouvá na povrch a vyžaduje si vaši pozornost. Tento proces se opakuje znovu a znovu, až se očišťující oheň postupně přemění na Světlo Osvícení a četné části vašeho Vyššího Já se spojí s vaší Duší, čímž se nesmírně zrychlí proces vašeho vzestupu.


Pamatujte si, že každá vaše myšlenka i výrok mají určité rozpětí vibrací. Pokud si některý výrok opakujete dostatečně často, pevně se usídlí ve vašem podvědomí jako součást vaší pravdy. Nezáleží na tom, zda jsou jeho vibrace vysoké či nízké, zda je pravdivý či nepravdivý. Postupem času jej vaše podvědomá mysl zařadí do vaší paměti mezi ostatní zavedené pravdy, které jste přijali za své.

 

Kritika může být pozitivním jevem, ovšem za předpokladu, že jí není dovoleno být destruktivní (vyjádřená se zlým úmyslem nebo se záměrem ublížit druhým). Jsou chvíle, kdy je kritika konstatováním skutečnosti, nestranným popisem dané situace a vašich stávajících omezení. Buďte ale opatrní ve svých úsudcích. Nezapomeňte, že můžete vždy moudře používat svou svobodnou vůli – vždycky máte právo buďto přijmout nebo odmítnout jakýkoli úsudek.

 

Z úhlu pohledu o-Světle-né Duše je energie lásky něčím úplně jiným než energie těch, kteří stále hrají tu starou pokřivenou hru duality nazvanou „buď já nebo ty“. Ze všeho nejdřív se musíte otevřít lásce a moudrosti vaší Duše. Když pak ve středu vašeho Svatého Srdce začne tato láska růst, stane se cosi kouzelného: brána k vašemu Svatému Srdci se otevře a Svatá Láska, která je zde uložena, začne protékat vaší tělesnou schránkou, zvláště pak vaším čakerním kanálem. Začnete si uvědomovat, že jste Božskou Jiskrou našeho Otce/Matky Boha, že si zasloužíte lásku a uznání i veškerou radost, krásu a hojnost Stvoření. Láska vysílaná směrem ven ze Středu Svatého Srdce vede k trvalému proudu Sebejistoty a Sebepřijetí. Člověk, který je ukotven ve svém Svatém Srdci, se snaží přijímat i vysílat stále více toho nádherného pocitu jednoty a harmonie. Tento vzácný pocit se stává nedílnou součástí vašeho Bytí, jakmile získáte přístup k Řece Života/Lásky/Světla a vaším Svatým Srdcem prochází stálý tok Světla Stvořitele.

 

Než si budete moci vybudovat uspokojivý, láskyplný vztah k ostatním, musíte se znovu naučit uznávat a milovat sami sebe. Musíte se začít soustředit na vše, co je na vás dobré, ne na to, co je špatné. Začněte naslouchat tichému, intuitivnímu hlasu vaší Duše (který bude postupně sílit, když si přiznáte jeho moudrost) – poskytne vám povzbuzení, vhled a pomůže vám uvědomit si váš nesmírný potenciál. Nemluvíme tím o sobecké lásce, ale o neutuchajícím pocitu jedinečnosti a Sebejistoty ve chvíli, kdy začnete znovu navazovat spojení se všemi četnými částmi svého moudrého a láskyplného Vyššího Já.

 

Posvátná láska je Esencí našeho Otce/Matky Boha a šíří se s neomezeným potenciálem mocnými proudy Světla Bílého Ohně v nikdy nekončící touze poznat více Sebe Sama. Pevné Adamantinové Částice Světla Stvořitele k nám proudí ze středu srdce Nejvyššího Stvořitele prostřednictvím Otce/Matky Boha tohoto vesmíru. Je to požehnaný dar všemu Stvoření na všech úrovních, od nejvyšších a nejsilnějších po nejnižší a oslabené. Je vaším přirozeným právem projevit svou jedinečnost tím, že se budete podílet na láskyplném tvoření v souladu s Božským Otiskem, který vždy dokonale odráží velkolepý plán Stvořitele.

 

Jak velkou část svého Božství jste již obsáhli? Jak moc láskyplné je vaše tvoření, mí odvážní přátelé? Jakýpak chrám jste si vytvořili pro svou Duši? Vaše duchovnost je vám nyní „blízká a osobní“ díky tomu, že ve svém širším světě pročišťujete všechna větší pokřivení. Učíte se, že vaše spojení s naším Otcem/Matkou Bohem je také velice osobní vztah. Objevujete totiž, že kousek Boží Podstaty máte sami ve středu svého Svatého Srdce.

 

Když jste ve vztahu, kde se obě strany učí něco nového, pak podle toho, na jakém stupni o-Světle-ní se nacházíte, sdílíte buď podmíněnou lásku ega, nebo Posvátnou Lásku Duše. V obou těchto druzích vztahu dochází k určité náklonnosti. Můžete být ve vztahu, kde jste dovolili, aby k vašemu centru síly Solar Plexu byla připevněna energetická vlákna, a také vy jste vyslali energetická vlákna ke svému protějšku, což vede k neustálému přetahování vlivem vašich vzájemně nevyrovnaných frekvenčních vzorců. Naopak pokud jste ukotveni ve středu svého Svatého Srdce a využíváte moudrosti své Svaté Mysli, vkládáte do vztahu určitý díl svých Pevných Světelných Částic (Božských Částic), což zásadně mění dynamiku vašeho vzájemného působení.

 

Základem každého vztahu, který si v budoucnu vytvoříte, musí být pravda a celistvost. O nic míň nebude vaše Duše tolerovat, neboť vzájemně si odpovídající vibrace budou důležitým měřítkem k prověření každého blízkého vztahu. Nejdřív musíte přijmout to, kým jste a jací jste danou chvíli.  Pak se musíte snažit stát tím nejlepším člověkem, jakým vůbec můžete být. Toho dosáhnete pozorováním všech svých postojů, přesvědčení, zvyklostí i slabostí.


Musíte se naučit, že předpokladem trvalého vztahu s ostatními je v první řadě hluboké láskyplné přijetí Sebe samých, přesně takových, jací zrovna jste. Vzpomeňte si na naše slova z minulosti: „když se snažíte být takovými, jakými toužíte být, musíte se milovat takové, jakými jste teď“. Nejprve se musíte soustředit na svou schopnost „obsáhnout lásku“. Tím se budete snažit být více milující a více si lásku zasloužit, až postupem času zjistíte, že „vy sami jste zosobněná láska“ a že nepotřebujete, aby vám tuto pravdu kdokoli jiný potvrzoval. Když se napojíte na své Svaté Srdce a onen pramen Posvátné Lásky ve vaší vlastní Božské Jiskře, uvědomíte si konečně znovu, že je vám dostupné nekonečné množství Lásky/Světla, neboť je to vaše Vznešené Dědictví.


Až dosáhnete duchovního osvícení, vedoucího ke Světlu a Lehkosti v srdci, mysli i citech, budete přebývat mimo běžnou realitu kolektivního vědomí. Abyste mohli přijímat i vysílat lásku, musíte odstranit ochranné clony, které jste před mnoha věky umístili kolem svého Centra Síly Solar Plexu, aby vás ostatní nemohli zranit. Abyste mohli lásku přijímat, musíte dovolit, aby vyšlehl mocný Trojplamen a otevřel vám bránu k vašemu Svatému Srdci. Láska je mocný, přirozený stav Bytí. Čistá, Posvátná Láska Ducha je cit, který nemůže být ovlivněn žádnými podmínkami ani činy. Láska zahrnuje mnoho různých podob a citů, je to neopakovatelná romantická láska mezi partnery, něžná ochranitelská láska rodičů, důvěřivá láska dítěte. Láska je jazykem Ducha, a je to jediný způsob, jak promlouvat s naším Otcem/Matkou Bohem. Láska Stvořitele a našeho Otce/Matky Boha je všeobjímající a nekonečná. Bolest a utrpení jsou jen výsledkem popření lásky ve vás samých. Když jste pevně ukotveni ve středu svého Svatého Srdce, můžete se přenést přes všechny zásadní nesoulady. Když žijete svoji pravdu, budete Sebejistí a vždy se budete snažit mít s ostatními pozitivně zaměřené, upřímné vztahy. Proto vás naléhavě žádáme, milovaní, otevřete bránu svého Svatého Srdce dokořán, abyste mohli být až po okraj naplněni Božským Elixírem Života. Dar Věčného Života již na vás čeká. Vězte, že jsme stále nablízku, abychom vás ochraňovali, vedli a inspirovali.

 

JÁ JSEM Archanděl Michael.

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony