Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Energetická vlna 11-11-11
Poselství Archanděla Metatrona
Přijato Natalií Glason 31.10.2011

 

      Já jsem Archanděl Metatron, sesílám křídla mnoha andělů, aby vás obklopila bezpodmínečná láska, chránila vás a naplnila vaše bytí energií a inspirací. Nechť vás moje láska zaplaví jako sprška tisíců čistě bílých pírek. Vězte, prosím, že jsem tu proto, abych vás podporoval a vedl dále. V mé energii jste v bezpečí a já vám pomohu projít s lehkostí procesem přechodu.

      Země již vstoupila a prochází hlavními přechody, které, jak se blížíme k energetickému předělu 11-11-11, nabírají na intenzitě. Můžete tyto energie silně cítit dokonce už od začátku listopadu a pak po celý rok 2012 a dále. Můžete zaznamenat dva hlavní energetické přesuny, které postupně a hladce dospějí ke svému vrcholu. Energie ukotvované od listopadu budou stále jemnější a lehčí, budou jako závan čerstvého vzduchu, poznáte je podle toho, že vše bude plynout lehčeji, jakoby klouby byly promazány olejem. Tato změna v energii se vybuduje a vyvrcholí kolem data 11-11-11. Pak můžete zaznamenat nové přesuny v energii, která se zaktivuje 12. prosince 2011, vzroste 24. prosince 2011 a vyvrcholí, až začne rok 2012. Přijde mnoho dalších aktivací a energetických vln, které budou zažehnuty během roku 2012 a dále. Budou ukotvením nových základů pro Věk Lásky a tak se budou především skládat z různých vibrací lásky promísených s dalšími patřičnými kvalitami. Je důležité mít na paměti, že když se energie ukotvují, mají za úkol aktivovat energie a vědomí ve vašem bytí. Aktivace vám umožňují lépe porozumět Stvořitelově energii a napomoci vaší jednotě s Ním. Rozpoznání určitých kvalit je jednoduše procesem poznávání Stvořitelova světla, což má pomoci jeho dalšímu přijetí.

      Možná si všimnete, že energie ukotvovaná v listopadu je pocitově velmi odlišná od té, kterou zažijete, až se propojí s počátkem energetického přesunu 12. prosince 2011 či kolem tohoto data. Tohoto je třeba si být vědomi, abyste se s jistotou napojili na oba energetické přesuny a přijali odpovídající moudrost a vědomí z každé z nich. První z přesunů bude zaměřen na lásku. Skrze posílení vaší duše a pravdy ve vašem bytí se probudíte, abyste zažili a přijali hlubší lásku.

      11-11-11 dojde k vyvrcholení nové energetické vlny; toto je energie ukotvující se do Země ze samého zdroje a duše Stvořitele, ale především se ukotví v každém člověku na Zemi. Větší procento energie než kdy předtím je určeno k ukotvení v lidech než do energie a vědomí Země. Toto je sám o sobě obrovský posun, protože znamená, že lidstvo je připraveno převzít zodpovědnost za svůj duchovní vývoj, změna může a přijde z nitra každého člověka a bude projektována do pozemské reality, spíše než aby ovlivnila Zemi, která "nakopne" lidstvo k probuzení.

 

      Jako všechny energetické vlny, i ta 11-11-11 nese kvality Stvořitelovy duše, které mají být lidstvem přijaty a uzákoněny. Tyto kvality jsou:

      ¤ Láska vycházející z pravdy
      ¤ Otevřenost
      ¤ Jednota
      ¤ Štěstí
      ¤ Posílení
      ¤ Přijetí
      ¤ Citlivost
      ¤ Osvobození

      Kdykoli přivoláte energie této energetické vlny, aby zaplavila vaše bytí, bude obsahovat každou z těchto kvalit. Prožitím této energetické vlny také aktivujete některé energie ve svém bytí, což znamená, že pokud jste ještě nezvládli učení každé z kvalit, ony se projeví ve vaší realitě, aby vám pomohly tuto kvalitu přijmout. Moudrost a vhledy týkající se každé kvality energetické vlny s vámi budou sdíleny, abyste mohli tyto kvality udržet, používat a plněji vyjadřovat ve vaší realitě.

      Lord Merlin prohlásil ve svém poselství, že z jeho pohledu aktivace 11-11-11 povzbuzuje větší citlivost vůči duši či svému duchovnímu Já. Toto chápání je správné a je velmi hodnotné, protože když jsou všechny kvality integrovány jako jedna, způsobí větší citlivost vůči duši. Kvalita citlivosti vás podpoří, abyste si byli více vědomi energie, energetických vzorců a také přítomnosti svých průvodců a své duše. Citlivost vám také pomůže soustředit se na vaše vlastní energie, porozumět, co je potřebné a co je třeba uvolnit. Kvalita osvobození také hovoří o svobodě, která bude nabídnuta vaší duši, aby ji vyjádřila, až se stanete vůči své duši citlivější. Svoboda také symbolizuje projasnění energie. V minulosti byla v každé energetické vlně přítomna mocná čistící energie, ale nyní je přítomna pouze energie osvobození, aby vás inspirovala k posunu od omezení ke svobodě či míru v mysli a k rozšiřujícím energiím. Energie svobody není přítomna, aby čistila, ale aby byla inspirací k posunu k jasnosti a rozpoznání vaší neomezené energie.

      Kvalita jednoty povzbuzuje ke splynutí vědomí lidí a jeho přechodu od negativity k lásce. Až bytosti jedné shodné mysli začnou sjednocovat svou energii a vědomí, pak vědomí a pochopení, které chybělo ve vašem uvědomění nebo které má být teprve rozpoznáno, bude přijato a znovu se projeví, abyste ho mohli uchopit a zpracovat. Kvalita jednoty vám pomůže nejen objevit nové vědomí, moudrost a vhled, které jste hledali, ale pomůže vám vybudovat větší respekt a úctu ke každému člověku, energii a duši na Zemi. Respekt a úcta se vybuduje i k odlišnému chápání a přesvědčení jednotlivců a dojde k poznání, jak skutečně posvátná je každá duše na Zemi. Toto bude úžasný posun, jehož uskutečnění nějakou dobu potrvá, ale bude opravdu zažehnut energetickou vlnou 11-11-11.  

      S větší citlivostí vůči vaší duši bude pro vás jednodušší přijmout svou duši a dokonce skupinu duší, stejně jako početné aspekty Stvořitelovy duše. To posílí vaše bytí a umožní vaší duši, aby byla vůdcem a průvodcem ve vaší realitě. Zaměření na ego a osobnost, jakožto hlavního vůdce bude změněno, aby duše mohla převzít rozhodující vedení ve vašem bytí a realitě. To může znít velmi důrazně a může to přinést strach z přijetí moci, ale vaše duše je nyní připravená předstoupit jako milující přítomnost, aby vás provedla vaším vzestupem. V přítomnosti vaší duše se budete cítit posíleni, naplněni nadšením, energií a živou aktivní láskou a budete vědět, že můžete dosáhnout čehokoli, co si naplánujete ve své mysli, ale bude to vaše duše, která bude projekty ve vaší mysli inspirovat. Někteří lidé možná pocítí vnitřní boj, protože touhy jejich osobností mohou být velmi odlišné od tužeb jejich duší. V tomto případě je zřejmé, že kvalita svobody je potřebná k tomu, aby vám umožnila oddělit se od tužeb vaší osobnosti, zatímco kvalita jednoty je zapotřebí, aby vám pomohla splynout s vaší duší a respektovat a ctít přání vaší duše. Vždyť vaše duše je propojena s vůlí Stvořitele, rozumí božskému plánu pro vaši realitu a pozemskou cestu. Jak pokračuji ve svém vysvětlování, možná jste si všimli, že je obtížné popsat kvality jednotlivě, protože jsou propojené a pracují tak, aby byla projevena citlivost k duši a její posílení. Fakt, že kvality jsou tak propojené naznačuje obrovský růst, kterého již lidstvo dosáhlo, víra v oddělenost se vytrácí a projevuje se touha po jednotě a integraci. To přináší Stvořitelovu pravdu s obrovskou silou.

      Přítomnost lásky je v energetické vlně 11-11-11 také silně zřejmá, ale tentokrát je přinášena jako láska, která vychází z pravdy. To znamená, že láska, kterou vyjadřujete, musí být zrozena z pravdy a být pravdivě vyjadřována. Nahlížíme na lásku jako na vždy pravdivou a upřímnou, ale v této nové vibraci lásky nemůže být nic skryto, vyjadřováno falešně či špatně interpretováno. Je vyžadováno, aby se láska rodila z pravdy vaší duše, ale pravda se také musí manifestovat z lásky. Mnoho lidí se již naučilo milovat bezpodmínečně, ale nyní jste žádáni, abyste milovali z pravdy. Abyste toho dosáhli, je třeba propojit se s pravdou vašeho bytí, probádat tuto energii a vědomí své pravdy a dovolit lásce, aby vytryskla z tohoto zdroje ve vašem nitru. Kvalita a učení lásky vycházející z pravdy také symbolizuje rozpouštění iluzí a falešných energií, ale dá se to interpretovat tak, že vaše láska se stane moudrou. Když milujete velkoryse a bezpodmínečně, nejenže se podělíte o pravdu, ale budete vyjadřovat moudrost, vaše láska se stane vaším průvodcovským světlem a dokonce vaší inspirující myslí. Kromě všech těchto kvalit, tato vyžaduje mnoho rozjímání, abyste odhalili její skutečný význam; ten může být jiný pro každého člověka.

      Kvalita otevřenosti se vztahuje k srdeční čakře. Je potřeba, aby se vaše srdeční čakra stále rozšiřovala a zůstala stále otevřená, aby láska, moudrost a síla vašeho bytí mohla být vyjadřována s větší lehkostí. Když je srdeční čakra schopna zůstat stále otevřená, pak v pozitivních i negativních situacích projevuje obrovskou sílu a poskytuje bezpečí celému vašemu bytí. To znamená, že jste si vědomi své síly, jak můžete měnit svou realitu skrze záměr a vyladění a umožňujete si hlubší sebepoznání a rozšíření.

      Štěstí může být v této době přechodu považováno za neobvyklou energii k ukotvení, ale je to jemné připomenutí Stvořitele, že proces vzestupu je šťastná doba; je to čas legrace, radosti, spokojenosti, rozkoše a potěšení. Můžeme si tyto kvality osvojit ve své duchovní praxi, protože nám umožní, aby se náš růst obrovsky zrychlil. Když jsme šťastní, máme dobrou náladu, naše energie je lehká a máme pozitivní náhled a to je pak mnohem snazší se v této vibraci propojit se Stvořitelem na hlubší úrovni. Stvořitel nám chce připomenout, abychom nebrali naši realitu ani růst příliš vážně, protože to jen vytváří omezení a přítěž, která brání našemu probuzení. Štěstí je také považováno za vyjádření propojení se s duší a jejího ztělesnění. Je to připomenutí toho, že náš nejvyšší cíl, jakožto duchovních bytostí, je štěstí - štěstí, které pramení z duše, z pravdy a podstaty našeho bytí.

      Přijdou ještě další informace o energetické vlně, jejích kvalitách a učení, ale nyní k vám vysílám svou lásku a požehnání. Prostě si jen dovolte zpracovávat ty informace, které jsem s vámi sdílel, přemýšlejte, jak můžete tyto kvality začlenit do svého života a jak ovlivní vaši realitu.

      Vždy s láskou,

      Já jsem Archanděl Metatron

 

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony