Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

Vytvořte si vlastní průvodcovské světlo
Poselství od Mistra Serapise Beye

Přijala Natalie Glasson 10/05/2011

 

      S velkým potěšením jsem byl požádán, abych ještě jednou předstoupil a předal vám svou moudrost a energii s úmyslem pomoci vašemu duchovnímu rozvoji. Já jsem Mistr Serapis Bey. V tomto povídání chci promluvit o metodě a účelu vytvoření si vašeho vlastního průvodcovského světla.

       Každý člověk na světě má své vlastní průvodcovské světlo, je v něm esence samotného Stvořitele. Je to vševědoucí zdroj světla, který může nabídnout nesmírně důležitou moudrost a může vás kormidlovat správným směrem, i když máte pocit, že jste zcela slepí k cestě, kterou máte před sebou. Vaše průvodcovské světlo je podobné lampě, kterou si stále nesete s sebou a ta lampa svítí jasně i v těch nejtemnějších časech. Průvodcovské světlo se nedá rozeznat, ani poskvrnit - představuje aspekt pravdy Stvořitele, který si nesete s sebou. Kdybyste měli fyzicky nést v ruce lampu, kamkoli jdete, byli byste si té lampy velmi dobře vědomi a nepřetržitě byste na ni byli zaměřeni, ale protože vaše průvodcovské světlo není lampa, kterou fyzicky držíte, ale je to zdroj světla ve vašem bytí, je velmi běžné zapomínat na jeho přítomnost.

       V titulku tohoto povídání jsem užil slova "vytvořte si", což naznačuje, že člověk musí projevit, vytvořit či zhotovit své průvodcovské světlo. Do určité míry je to pravda, protože ve vaší realitě vytváříte či vyrábíte vše a tak proces duchovního růstu a sebeuvědomování vypadá, jako byste vytvářeli či projevovali nové aspekty sebe sama, spíše než se rozpomínali či stávali vědomými. Tvoření pro mě symbolizuje to, že dáváte svou energii a záměr do situace nebo myšlenky, takže když říkám tvořit, myslím tím vložit energii a záměr.

       Vaše průvodcovské světlo s vámi vždy bude sdílet pravdu, ale vaše ego s vámi bude sdílet jen myšlenky vycházející  z minulých zkušeností, které mohou být poskvrněné a nepravdivé. Je zapotřebí vytvořit si existenci, kde může průvodcovské světlo posílat do vašeho bytí výhradně svou moudrost, aniž by zasahovalo ego. Když si ego drží určitou úroveň moci, může být těžké propojit se s pravdou průvodcovského světla a toto se může projevit pocity, že jsme ztraceni a nejsme vedeni. Přítomnost průvodcovského světla je ve skutečnosti velmi mocná a může vám pomoci zanechat hledání mimo sebe a povzbudit vás, abyste hledali vědění a moudrost, kterou potřebujete, v sobě. To znamená, že síla průvodcovského světla vám umožňuje vidět za realitu, kterou jste si pro sebe na Zemi vytvořili a vnímat vedení, které s vámi ostatní sdílejí. S přítomností průvodcovského světla začnete brát na vědomí svou vnitřní moudrost a pravdu, chápat skutečnost své reality na Zemi. Pravda vaší reality je taková, že je to jen malý díl vašeho bytí či tvoření; není to nezbytně vaše celé, úchvatné bytí a je často ovlivněno iluzemi minulosti. S tímto vědomím a bez přítomnosti průvodcovského světla můžete nahlížet na svou realitu jako na nestálou a klamnou zkušenost, ale s přítomností světla jste schopni vidět za realitu a vědět, že vše se děje správně, ale máte i schopnost tvořit či dát energii a zaměřit se na vytváření reality zrozené z pravdy.

       Na Zemi se děje mnoho změn, protože lidé nyní vidí, že realita, kterou si vytvořili, se zrodila z ega, z minulých zkušeností a tak jen způsobuje omezení a strach. Mnozí si začínají vytvářet pro sebe novou realitu zrozenou z pravdy ve svém nitru. Jediný způsob, jakým si vytvořit realitu z pravdy je, jsme-li si vědomi pravdy uvnitř sebe. Mnozí lidé by řekli, že si nejsou své pravdy vědomi a jak si tedy mohou vytvořit realitu zrozenou z pravdy? Když jsem vysvětlil titulek tohoto povídání, nabídl jsem vám odpověď, kterou jste potřebovali, to jest, že skrze tvoření (vkládání energie a záměr) se stanete vědomými své pravdy. Tento proces vyžaduje jednoduše zaměřit se na své průvodcovské světlo, nasměrovat energii do pochopení, že světlo je zdrojem pravdy, kterou potřebujete a kterou jste přirozeně vy. Záměrem a vkládáním energie ve skutečnosti dáváte důvěru a víru vašemu vlastnímu průvodcovskému světlu či duši. Tvoříte pro sebe realitu, ve které je vaše průvodcovské světlo přítomné a aktivní; tímto přirozeně ubývají vaše chybná přesvědčení, iluze a myšlenky ega.

       Když dáte svou důvěru a víru svému průvodcovskému světlu, odevzdáváte sebe a svou energii tomuto světlu, které je aktivní a vědomou silou a vrátí vám zpět mnohem více, než si umíte momentálně představit. Se soustředěním na své průvodcovské světlo přirozeně začínáte interpretovat a rozvíjet svou realitu a ta se zdá projevovat s větší silou.

      Důvod, proč si vytvořit své průvodcovské světlo nyní, je ten, že mnoho situací, myšlenek a přesvědčení, která jste ve vaší realitě dlouho chápali jako smysluplná a pravdivá, se začnou kymácet, otřásat a mohou dokonce odpadnout. Možná budete požádáni, abyste odhodili přesvědčení a vědomosti, které pro vás měly velký význam. To vyžaduje silnou osobnost opustit celoživotní přesvědčení a nahradit je novými; tento proces velmi často přináší pocity smutku, ztráty, zmatku a dokonce deprese, původní smysl života ztrácí podporu. Dokážete-li si vždy vytvořit své průvodcovské světlo (vložením energie a zaměřením se na něj), pak bude mnohem jednodušší propustit nepotřebná přesvědčení o své situaci, realitě, světě a svém poslání na Zemi. Bude pro vás také jednodušší odpustit sobě sama, protože během tohoto procesu člověk často pociťuje výčitky svědomí z toho, že tak dlouho věřil chybným přesvědčením. To je přirozené, ale není to na místě, neboť vše ve vaší realitě se děje za nějakým účelem. Průvodcovské světlo vám umožňuje nahlížet na svou současnou realitu s láskou a nová realita zrozená z pravdy současně nabízí úžasnou jasnost. Musím také vysvětlit, že když říkám nová realita zrozená z pravdy, nemluvím o existenci či místě mimo současnou existenci na Zemi, ale o realitě, která vám umožní být tím, čím jste teď, ale s novými odlišnými zkušenostmi a vědomím. Toto je realita, která zůstává na fyzické úrovni, ale má duchovní rozměr a duchovní vyjádření a porozumění pravdě.

      Metoda, kterou navrhuji k objevení či vytvoření vlastního průvodcovského světla, je prosté přijetí a rozpoznání pravdy či mocného a moudrého zdroje vedení ve vás. Říkejte si pravidelně nahlas, že rozpoznáváte průvodcovské světlo v sobě a že jej vítáte a necháváte se vykoupat v jeho obsáhlém a moudrém vědění, pochopení a lásce. To způsobí ve vaší realitě obrovskou změnu a umožní hnací síle a intuici vašeho průvodcovského světla stát se jedním s vaším bytím i pozemskou existencí. Tímto prostým rozpoznáním vytváříte, soustředíte se a energetizujete vaše skutečné průvodcovské světlo a dodáváte sami sobě odvahu, abyste se nechali vést ne svým egem či myslí, ale svou duší, svou podstatou, pravdou a Stvořitelem.

      Je zásadní, abyste teď byli schopni odhalit svou vlastní pravdu, vlastní porozumění své realitě a pozemské existenci. To neznamená, že nemůžete být vedeni duchovním učitelem, ale abyste byli schopni každý den porozumět svým vlastním energiím. Je také zásadní, abyste pochopili, že vaše perspektiva či pohled na Zemi může být zcela odlišný od pohledu jiného člověka - ale v přítomnosti vašeho průvodcovského světla jste šťastni, když můžete druhým umožnit, aby byli, jací jsou, protože víte, že jdou po cestě pro ně v tuto chvíli správné. Vždy můžete dodat či poslat svou energii někomu druhému, abyste ho podpořili, ale znovu připomínám, že musí přicházet z perspektivy, která je prostá přesvědčení a soudů, ale přichází z místa čisté lásky ve vašem bytí nebo z průvodcovského světla. Toto světlo ve vás je převážně pro vás samé, ale samozřejmě pokud jste s ním propojeni, můžete zjistit, že vyslovujete náhodná slova či nahodile jednáte, abyste pomohli druhým růst. Když zdomácníte ve svém vlastním průvodcovském světle, pak jste schopni umožnit druhým, aby dělali, co sami chtějí, následujíce svou cestu. Země a porozumění lidí se obrovsky mění, což může přinést i mnoho strachů; někteří lidé si mohou přát dál se držet svých strachů, protože to vidí jako nejbezpečnější cestu, jak žít, zatímco jiní budou šťastni, když osvobodí všechny iluze a budou žít v pravdě. Ať už se kolem vás děje cokoli, máte jistotu, že máte v sobě stále své průvodcovské světlo a proto jste schopni rozlišit, co je pro vás správné a také pravdu, která pomůže vašemu duchovnímu rozvoji. Objeví se mnoho rozličných pravd, budou téci jako vlny, aby omyly lidstvo; vždy tu bude jedna vlna pravdy, která se dotkne vašeho srdce, protože to bude božská cesta, kterou si vaše duše přeje jít ve vašem současném životě. Je důležité si pamatovat, že myšlenky, přesvědčení či způsob chápání, který se vám nezdá být správný, možná není špatný, ale jednoduše nemusí být nyní tou správnou cestou pro vás, ale dotkne se srdce někoho jiného. Nyní je čas, aby lidstvo otevřelo svá srdce rozmanitým přesvědčením a způsobům chápání, která se na Zemi objevují, přijalo je a ctilo všechny - toto je cesta vpřed. V čase transformace se výzva k odhalení Stvořitelovy pravdy dostává do popředí; vše, oč vás prosím, abyste si pamatovali je, že jste na výpravě za hledáním své vlastní pravdy. Proto narazíte-li na přesvědčení druhých a oni s vámi nerezonují, vždy si pamatujte, že pro ně je to pravda a pomáhá jim na jejich vlastní duchovní cestě za Stvořitelem. Co můžeme na Zemi pozorovat je, že existuje mnoho různých a tvůrčích cest ke sjednocení se Stvořitelem a toto je vlastně další lekce pro nás, abychom věřili sami sobě, ale také ctili ostatní a zároveň si uvědomovali, jak nekonečný a krásný je Stvořitel.

      Dovolte si nyní vložit své soustředění a energii do vytvoření svého vlastního průvodcovského světla, tedy podpory transformace a procesu uvolňování, které se již objevují a budou objevovat na Zemi a ve vaší realitě.

Uznávám vás všechny jako milovanou součást Stvořitele.

Já jsem Mistr Serapis Bey

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony