Milena Sedláčková, tel. 777 328 858, Milena.Sedlackova@RelaxMilena.cz

 

Mistr Kuthumi – Agrippa

„The Lightweaver Angels – Andělé ohně“

Přijala Michell Eloff© , Johannesburg, Jižní Afrika, 15. března 2011

__________________________________________________________________________

 

Jsem Kuthumi-Agrippa a přicházím na paprscích lásky a moudrosti, abych vás pozdravil a přinesl vám požehnání transformace, vzkříšení, inspirace a povznesení. Zdravím vás, milovaní.

A je to s velkou radostí a potěšením v našich srdcích, že se můžeme s vámi setkat, protože vás stále nosíme v srdci Krista a bezpečně v náruči Boha.

 

Drazí, jak jste si již vědomi, Matka Země volá na všechny strážce a všechny ty, kteří jsou spojeni s procesem uvědomění si božského povolání k službě. Projekt The Lightweaver  Angel vznikl z důvodu podpory Matky Země a kvůli spojení se základními stránkami skupinového aspektu božské povahy světa, ve kterém žijete.

Po mnoho let mluvíme o změnách, kterými jste nyní svědky. Teď, když to nastalo, je důležité, abyste si procvičili to, co jste se naučili. Byl vám přidělen tento úkol, protože jste byli stvořeni, abyste to uskutečnili, a proto je vaše cesta součástí této posvátné transformace.  Transformace, před kterou teď svět tváří v tvář stojí, samozřejmě není trestem jako takovým; je to přirozený důsledek toho, co způsobilo nepokoj, bolest a utrpení ve vašem světě.  Zákon příčiny a následku pokládá takové zkušenosti za povahu stvoření těch motivujících síl, které tvoří konkrétní  události.

 

Jsem si jist, že mnozí z vás si uvědomili, že jde do značné míru o opakování Atlantidy, a že pád je skutečně v běhu, rozdíl ale je v tom, že si je toho vědomo mnohem více lidí, než tomu bylo v době, kdy Atlantida padla. Vy všichni jste se tehdy zúčastnili, proto jste se vrátili, abyste se ujistili, že tentokrát světlo zvítězí nad temnotou chamtivosti a ignorance. Strach z nedostatku ústí v chamtivost. Strach přichází jako výsledek mnoha úrovní ignorance, protože jak víte, strach je očekávání že se něco stane, k čemuž buď nikdy nenastane, nebo se to stalo v minulosti, a někdo očekává podobný závěr. Takto se v životě vytváří opakující se vzor.

Živel Ohně je syrová síla Ducha a je to nejobtížnější prvek k ovládnutí, protože prohořívá skrze závoj iluze. Ačkoliv Živel Ohně může zahřát ducha, může rovněž vyústit v intensitu spalující horečky, rozžhavené pece a nekontrolovaného hněvu, a tudíž je Živel Ohně ve vašem dnešním světě velmi aktivní. Mnozí žijí své životy s vnitřní pecí sálajícího hněvu, který byl potlačen, a který se projevuje v podobě jednání, které zraňuje ostatní. Ačkoliv mnoho činů má svůj počátek v ignoranci a chamtivosti, hněv je tou energií, která leží přímo na povrchu strachu, a tudíž strach vždy motivuje hněv. Když člověk porozumí podstatě strachu, pochopí mnohé z podstaty ignorance. Když člověk pozná, že ignorance vede ke zneužití živlů, potom dosáhne další úroveň integrace zvýšeného vědomí.

Projekt the Lightweaver Angels vznikl za účelem vybudování energií vědomí mezi lidskými anděly, aby se koncentrovala energie a úsilí na klíčové oblasti změny. Tím, že to děláte, vaše skupinové vědomí pozitivně podporuje změnu, zvláště když je to zaměřeno na projevení pozitivních výsledků.

Vaše spojení s Živlem Ohně je nyní aktivováno za účelem odhalení a nastoupení nových cest osvíceného lidství. Ohnivá energie je spouštěč, je to aktivní mocná energie, která prohořívá závojem iluzí a podněcuje vášnivou touhu po transformaci života. Tato doba transformace neprobíhá pouze na úrovni vědomí, zahrnuje i mocnou duchovní transformaci.

Moderní technologický svět vyústil v to, že mnozí lidé se odpojili od podstaty Ducha, podstaty humanitarianismu, soucitu a rozpoznání spřízněných duší, které kráčejí stejnou stezkou, a které hledají podobné pravdy, i když s odlišnou historií. Role proběhne v mnoha dějstvích, ale i když je scénář  jakkoli podobný, tak  zkušenost je vždy individuální.

Kolektivní vědomí vytvořilo kolem a uvnitř vaší Země mřížku, ztělesňující buněčnou paměť (jestli to takto můžeme nazvat) vracející se miliardy let zpět. Tento bod všemocné transformace má za následek to, že Matka Země uvolní napětí dědičných otisků, které ztělesňuje. Její vulkány soptí, její hněv se chrlí, emoce, které jí byly odebrány, se regenerují. Čím více jsou lidské bytosti a ostatní živočišné říše zneužívány, mučeny, znásilňovány, atd., tím intenzívněji regenerace probíhá.

Už jste někdy potkali někoho, kdo požádal Matku Zemi o povolení proniknout jejím masem a vzít si od ní drahé kameny, minerály, krystaly, které v ní spočívají? Už jste se setkali s někým, kdo otevřel své srdce, aby hovořil se Strážci Lesa a žádal o povolení vzít si stromy? Setkali jste se s někým, kdo by prosil svou zahradu o povolení sekat trávu, prořezávat keře, sbírat ovoce, vytahovat zeleninu ze Země? Možná vy takový jste, ale kolik jiných lidí to dělá? Kolik rybářů se modlí k Matce Oceánu a prosí ji, aby mu vydala svůj pokrm, který by stačil nasytit všechny, kteří to potřebují? Místo toho je Matka Oceánu znásilňována. Stvoření, která žijí v jejím těle, jsou harpunována a ubíjena k smrti, trávena ziskuchtivými ignorantskými společnostmi, a tak to pokračuje stále dokola.

V současné etapě evoluce Země to nejsou jen zvířata, která trpí v rukou člověka, nebo bych měl spíše říci, že trpí kvůli lidské ignoranci. Globální oteplování vyústilo v to, že lední medvědi se topí. Mnoho zvířat už neví, kde mají hledat svůj domov, jejich zdroje potravy jsou pleněny, půda je otrávena do takové míry, že lidské bytosti už od ní ani nemohou získávat to, co potřebují a musí se kvůli výživě a vitamínům spoléhat na umělé doplňky. Pokud se nyní pěstují organické potraviny, jsou neuvěřitelně předražené, takže si je může dovolit jen málo lidí, a na jistých místech vašeho světa, lidé, kteří žijí v iluzi Matrixu, zavádějí pravidla a regulace, na jejichž základě nebudou moci soukromé osoby pěstovat zeleninu na své vlastní zahradě. Takové počínání je kontrolováno, omezováno, manipulováno a zneužíváno mimo jakoukoliv přijatelnou míru, ale mnozí lidé si již uvědomují, že toto chování už není možno dále akceptovat, Matka Země je už dále neakceptuje.

Její tísňové volání bylo vysláno před skoro deseti lety, deset let je cyklem mocné transformace, protože k projevu transformace dochází přibližně v desátém roce cyklu a vy, Andělé Ohně, nyní stojíte přímo uprostřed všemohoucího plamene pravdy, který přináší duchovní transformaci s požadavkem na podporu přeladění energií v zemských mřížkách, takže kolektivní vědomí může být podporováno ve vzestupu k další úrovni světla. To poskytne tomuto společenství mnoho nových příležitostí k růstu v jejich fyzických životech, v jejich vztazích k Matce Země; proto je duchovní růst mocným procesem ve vztahu k vašemu působení  jako  Andělů  Ohně.

Uvolněné energie Matky Země jsou oněmi velkými katalyzátory změny potřebné k tomu, aby se lidstvu připomněla její mocná síla. Matka Země se podvoluje už dost dlouho, ale to už déle nemůže pokračovat, odráží se to pro mnohé z vás ve vašich vlastních životech. Katalyzátory přicházejí, aby vám odhalily, že toto už dále nemůže pokračovat, ať už tím „toto“ myslíme cokoliv.

Jak Matka Země požaduje zpět svou sílu, tak musíte i vy, jak Matka Země naplňuje tuto všemocnou duchovní transformaci, tak musíte i vy, a duchovní transformace není omezena jen na spiritualitu a náboženství tak jak je chápete vy, nelze ji definovat jedním nebo pěti slovy. Duchovní transformace je procesem znovunabytí podstaty vašeho ducha, protože je to duch co vás oživuje. Když jste odpojeni od podstaty svého ducha, stáváte se loutkou, nedokážete cítit ohnivou přirozenost aktivního aspektu vašeho ducha, a proto úsilí a touha, které pohání vaši energii, zeslábnou, ale přitom nikdy neztratíte kontakt s těmito pocity, protože utrpení, násilí, odmítnutí a všechny negativní energie a zkušenosti, kterými procházíte, zůstávají ve vás a stupňují se. Čím více tyto pocity potlačujete, čím více je přemáháte, čím více omezováni a uvězněni se cítíte, tím intenzívněji tento vnitřní oheň doutná, až je dosaženo bodu zahlcení a vy nepřiměřeně všechno nafukujete, nebo přehnaně reagujete v situaci, kde taková reakce není žádoucí. U někoho se to projeví v podobě život ohrožujících nemocech, jako je rakovina; další je zakoušejí jako artrózu, revmatismus, dnu, problémy s trávením, jako jsou vředy; a v tom seznamu by se dalo pokračovat. Tělo, stejně jako Matka Země, musí nalézt východisko. Vulkány soptí a země, tektonické desky se pohybují a Matka Země dělá všechno, co je v jejích silách, aby se vrátila zpátky do svého těla. Vaše tělo dělá to samé, a vy máte nalézt jisté body, kde tato energie musí být uvolněna.

Kolik chorob a smrtelných onemocnění existuje ve vašem světě?  Přemýšlejte o poměru zdravých lidí k lidem, kteří jsou nemocní. Na vaší planetě je méně zdravých lidí a je to dáno povahou vědomí, které řídí tělo. Naplněná podstata Ducha vás oživuje na všech úrovních, a když kterýkoliv z těchto kanálů je zablokovaný nebo vypnutý, máte nedostatečný základ pro pohon stroje, proto je váš svět tak nemocný jak je.

Pět Andělů, Sluneční Archandělé, vám slouží, protože vy jste si zvolili sloužit po našem boku. Jejich sluneční síla, ohnivá podstata Slunce, ohnivá podstata, kterou duše žádá kvůli energeticko-dynamické podstatě Ducha, byla přivolána a je vám dodávána. Je vám poskytována příležitost znovu se spojit s vaším ohněm, s touhou, s inspirací a znovu nabýt svůj boj, abych tak řekl.  Podstata Živlu Ohně je přítomna v těle Matky Země ve formě vulkánů a bytostí Živlu Ohně. Ohňoví salamandři a mnoho dalších ohňových duchů, Bohové a Bohyně se teď shromažďují kolem vás v tomto posvátném přírodním duchu.

Je vám teď poskytnuta příležitost k tomu, aby posvátný přírodní duch Živlu Ohně propálil závoje iluzí, které jste nyní připraveni odkrýt. Poskytne vám to rozsáhlejší vidění, více energie a čistoty, inspiraci a úsilí k jednání, které je právě teď ve vašem životě nejvíce třeba pro zajištění nanejvýš potřebné duchovní transformace, majíce při tom na paměti to, co jsem řekl o duchovní transformaci. Toto je rituál spojení se s pravou podstatou Ducha, za účelem transformace života a vědomí.

Představte si své srdce jako ohnivý nádherný plamen tepla a odvahy. Tyto plameny se šíří, aby propojily vás všechny dohromady a sjednotily vaše plameny srdce jako Anděly Ohně, zapalujíce velkolepou světelnou hranici, do které máte odhodit vaše strachy a nejistoty, vaše pochybnosti, vše co se staví do cesty zahájení vaší transformace, kterou jste si tak snadno zasloužili. Tak jako je tomu v případě transformace Matky Země, i zde mohou nastat takzvané erupce vulkánů, může dojít k zemětřesení, záplavě, ale ani na okamžik nezapomeňte, že tyto zkušenosti znamenají násilné prolomení iluzí, a že syrová síla Ducha lapeného pod povrchem se teď může projevit ve své pravé přirozenosti, ve své syrové síle, v pravé podstatě celé božské přirozenosti Ducha, který vás oživuje, dává vám sílu a směr; jinými slovy, ukazuje vám cestu.

Jste vůdci světla, nositelé pochodně, strážci Živlu Ohně. Přišel váš čas, abyste dovolili svému světlu zazářit, nést svou vlastní pochodeň, abyste mohli spatřit stezku vinoucí se před vámi a beze strachu a odvážně vykročili kupředu a zažili sami sebe jako statečného a odvážného bojovníka nebo bojovnici světla.

Sluneční Archandělé nabízejí každému z vás osobní symbol, symbol Živlu Ohně, jako osobní podpis. Dovolte, aby k vám přišel, kdykoliv se to musí stát, nebojte se, jestli právě teď nic nevidíte, a pokud ano, potom mějte na paměti tuto představu. Bez ohledu na to, jestli jej vidíte nebo ne, vězte, že tento podpis je vtisknut do středu plamene posvátného srdce, které ztělesňujete. Spojení vašich sjednocených plamenů srdce ústí v projevení se posvátné podstaty kódu Andělů Ohně, tento kód přináší požadovanou duchovní transformaci. Toto je aktivace volání po probuzení původních Strážců Atlantidy. Oni představují energie, které mají být probuzeny během návštěvy Vietnamu a Kambodže některým  z našich Lightweaver  týmu a těmi, kteří pracují s pozemskými energiemi.

Toto světlo nebude skryto, hlas pravdy nebude tlumen, meč pravdy a meč síly je vytažen ze starobylé skály poznání a Archanděl Michael stojí ve svém všemocném postoji, třímá tento meč nad Zemí a volání se nese celým vesmírem, že Matka Země zahájila návrat ke své vnitřní podstatě.

Dveře jsou uzavřeny těm, kteří trvají na zneužívání jejích zdrojů, dveře zůstanou uzavřeny pro ty, kteří trvají na zneužívání těch, kteří ctí ji i její zákony a protože dveře zůstanou zavřené pro ty, kteří zapomněli na světlo, jiné dveře jsou otevřené, doširoka otevřené, pro ty, kteří vědí, kteří kráčejí spolu s ní, aby se navrátili do nebeských příbytků vnitřní ho pochopení.

Uvolněte se ve světle této duchovní esence a vítejte každý aspekt vašeho ohnivého domova, ohně, který vás přivádí do vašeho těla, v dokonalé rovnováze, který dělá to, co je v dokonalém a harmonickém souznění s vašimi božskými plány, těmi z vaší skupiny Andělů Ohně, a v dokonalém a harmonickém souznění s vyššími plány Matky Země a všemi, kteří vyznávají její cestu, její stezku a její zákony.

Vše stvořené, všechny bytosti z mnoha rozměrů, viděné i neviditelné, které jsou součástí Matky Země, se k vám nyní obracejí, a vzdávají vám dík. Sluneční Archandělé dělají to samé. Vzdejte díky sami sobě za to, že odpovídáte na toto volání, za to, že pamatujete, jaký je váš úkol. Prociťte mír a naplnění, které k vám má přijít, tím že si uvědomíte, že jste se vrátili, abyste zajistili, že to co selhalo u Atlantidy, se již nebude opakovat.

Vy všichni jste zářivými hvězdami, které přinášejí Zemi požehnání. Toto požehnání vám ukazuje cestu domů, a každý den pro vás existuje stezka domů k následování, protože domov není cílem na konci vašeho života, váš domov je ve vašem srdci, ale musíte vědět, kde to je. Objevte znovu své srdce, plán, to vám ukáže podstatu, zasvěcení do požadovaného procesu ústícího do silných stabilních struktur, které dokážou odolat každé erupci vulkánu, každému zemětřesení, největším přívalům vody, nejmocnějším větrům, protože když vy spolupracujete se živly v jejich božské podstatě a ve shodě se zákony Matky Země, živly vás chrání a nic vám neublíží. Toto je jeden z posvátných zákonů přírody.

Nebojte se otevřít své srdce a dovolte vaší touze, aby vytryskla, tak jako všemocné proudy lávy, které chrlí ze svého těla Matka Země. Dovolte větrům změny, aby vám ukázaly nový směr, dovolte vodě plynout, dovolte, aby vás proud vzal tam, kam musíte jít a potom se pohodlně usaďte na mase Matky Země, její tělo vás uzemní, vyživí, bude o vás pečovat, a její okolí, všechna stvoření z jejího světa to poznají a budou s vámi spolupracovat.

Zhluboka se nadechněte, vydechněte, odevzdejte se ohni, světlu osvícení, touze po rozdmýchání všech plamenů duchovní podstaty ve vašem nitru. Tímto konáním zapalujete zemskou mřížku, tak říkajíc, energetizujete ji tou stejnou ohnivou vášní.

Děkuji vám drazí, že jste odpověděli na toto volání. Děkuji vám za vaši odvahu, za vytrvalost a vidění světla, za to, že rozeznáváte duality, které jsou ve vašem nitru, že přijímáte, že máte světlo a tmu Pravého Já, a slučováním se s pravou podstatou toho, kdo jste se posilujete způsobem, jaký si ještě ani neumíte představit, protože plná přítomnost Ducha vám odhalí každé řešení, o které požádáte. Nebude žádného souzení sebe sama nebo druhých, pochopíte podstatu Zákona Příčiny a Následku, budete rozumět  podstatě Zákona Přírody, a že vše v životě musí být oceňováno, respektováno, se vším musí být jednáno s pokorou.

Lidské bytosti jsou hosty na planetě známé jako Země. Přišli jste jako rasa, abyste strávili čas na Matce Zemi kvůli učení, a ti, kteří se neřídí zákony, budou muset nést následky. To je podstatou Zákona Příčiny a Následku, který je znám také jako Zákon Karmy, proto žijte svůj život naplno a dělejte, co můžete, ale ničemu neškoďte.

Jsem Kuthumi-Agrippa, Cohan Zlatého Paprsku Lásky a Moudrosti, Král Slunečních Archandělů. Zdravím vás a žehnám vám v lásce, a připomínám, že jsem přítomen na každém kroku vaší cesty. Adonai.

 

©  Michell Eloff, 

Více o Michelle & The Lightweaver se dozvíte na www.thelightweaver.org .

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info).  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů.

 


anděl
Relax Milena, Andělské studio

Objednávky na tel: 777 328 858, nebo milena.sedlackova@relaxmilena.cz
Domovská stránka

Služby
Andělské léčeníVýklad karetČištění čakerDárkové poukázky

Obsah
ČlánkySeminářeVěštěníProgramCeník
Relax Milena
Relax milena
Hnutí Cesta

Obrazy od Yvony